En Exposición Pública P.E. Marcofán

1
478

A información pública e en prazo de presentación de ALEGACIÓNS ata o 15 de MARZO o PARQUE EÓLICO MARCOFÁN, emprazado nos concellos do Irixo, Boborás e Beariz (expediente IN408A 2017/020).

  • Empresa promotora: Marcofán Eólica, S.L
  • Potencia que se vai instalar: 39,2 MW.
  •  Número de aeroxeradores: 7 × 5,6 MW de potencia nominal unitaria.
  • Produción neta anual estimada: 113.198 Mwh/ano.
  • Subestación: colectora Paraño (obxecto doutro expediente).
  • Liña de evacuación: CSM PE Marcofán-arqueta receptora subestación colectora Paraño.

Publicación DOGA: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220127/AnuncioG0596-210122-0004_gl.pdf

Documentación: https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/FrMmk6XyBSeQKop

Neste enlace están os seguintes documentos:

  • Proxecto de execución
  • Estudio de impacto ambiental
  • Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal

1 COMMENT

Comments are closed.