DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL P.E. BORREIRO

0
456

Hoxe venres 20 de xaneiro de 2023, publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG) ANUNCIO do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto Parque eólico Borreiro, nos concellos de CerdedoCotobade, A Estrada e Forcarei (expediente 2023/0002).

Ver publicación no DOG https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230120/AnuncioG0532-180123-0005_gl.pdf

Incorporamos a continuación a Declaración de Impacto Ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climática relativa ao proxecto do parque eólico BORREIRO.

O Subdirector Xeral de Avaliación Ambiental D. Juan Manuel Camiño Soto, indican que “Logo de finalizar a análise técnica do expediente de avaliación de impacto ambiental, e á vista do que se desprende do informe da Dirección Xeral de Patrimonio Natural en canto aos efectos acumulativos e sinérxicos sobre as poboacións de aves e quirópteros presentes na área na que se pretende instalar o parque eólico Borreiro, considérase que a actuación proxectada non é ambientalmente viable, polo que se propón formular unha declaración de impacto ambiental desfavorable do proxecto.”

E Dona María Sagrario Pérez Castellanos en calidade de Directora Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático RESOLVE

“Formular a declaración de impacto ambiental desfavorable do proxecto parque eólico Borreiro, nos termos propostos polo Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos, en cumprimento do disposto no artigo 41 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación
ambiental.


Esta declaración de impacto ambiental farase pública a través do Diario Oficial de Galicia e da páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, e remitiráselle ao órgano substantivo para os efectos que correspondan no marco do procedemento de autorización administrativa das instalacións.


De acordo co artigo 41.4 da lei de avaliación ambiental, a declaración de impacto ambiental non será obxecto de recurso sen prexuízo dos que, se é o caso, procedan na vía administrativa e xudicial fronte ao acto polo que se autoriza o proxecto.

.

Satisfeitos de que que a declaración de impacto ambiental sexa negativa, e de que e á vista do que se desprende do informe da Dirección Xeral de Patrimonio Natural en canto aos efectos acumulativos e sinérxicos sobre as poboacións de aves e quirópteros presentes na área na que se pretende instalar o parque eólico Borreiro, considérase que a actuación proxectada non é ambientalmente viable

Entendemos que estos motivos teñen que ser aplicables a todos os proxectos que se pretenden levar a cabo na Serra de Cabanelas.

Estaremos alerta e faremos o que teñamos que facer para deter todos estos proxectos. Non se pode permitir o espolio e asoballamento que pretenden levar a cabo os que soamente miran a súa conta de resultados.