P.E. Campo Das Rosas

0
717

Concellos afectados A ESTRADA, CERDEDO-COTOBADE E CAMPO LAMEIRO

As principais características do Proxecto do P.E. Campo das Rosas son:

  • Nún de Aeroxeneradores: 8 (138 m de diámetro de rotor e altura da buxa de 94 metros)
  • Potencia nominal: 3.450 MW
  • Potencia total do parque: 30 MW
  • Producción neta: 91.582 MWh/ano.
  • Superficie da poligonal: 240 Ha
  • Promotor: Naturgy Renovables, S.L.U.

PARROQUIAS AFECTADAS:

-A Estrada (Souto e Codeseda)
-Cerdedo (Castro, Quireza)
-Campo Lameiro (San Isidro e Morillas)

No documento anterior, está dispoñible para descarga a RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Campo das Rosas, sito nos concellos da Estrada, Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro, da provincia de Pontevedra (IN408A 2017/05)

No devandito documento figura a Relación de bens e dereitos afectados polo proxecto do parque eólico Campo das Rosas, nos concellos da Estrada, Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro (Pontevedra)

No mapa DESTRUCCIÓN EÓLICA podes ver a posición das infraestructuras do proxecto.