Relación de bens afectados P.E. Outeiro Grande 24/05/2017

0
691

RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2017, da Xefatura Territorial de Pontevedra,
pola que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade
pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, das
instalacións referidas ao proxecto de execución do parque eólico Outeiro Grande,
nos concellos da Estrada, Forcarei e Silleda
(expediente IN661A 2011/1-4).

No anuncio solicítase a declaración de utilidade pública que levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.