Relación de bens afectados P.E. Outeiro Grande 5/06/2012

0
581

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola
que se somete a información pública para autorización administrativa, declaración
de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso
implica, aprobación do proxecto de execución, proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal da instalación eléctrica e estudo ambiental das instalacións
referidas ao Parque Eólico Outeiro Grande (concellos da Estrada, Forcarei e
Silleda, provincia de Pontevedra)
(expediente IN661A 2011/1-4)

No anuncio solicítase a declaración de utilidade pública que levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.